Regulamin sklepu internetowego Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna  obowiązujący od dnia:01.05.2015

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.universal-pneumatic.com  jest prowadzony przez Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Żywiecka 158, 43-300 Bielsko-Biała , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087111 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 547-17-42-637,  numer Regon: 070810026.

 

    Dane kontaktowe: Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna

                                   ul. Żywiecka 158, 43-300 Bielsko-Biała

Adres poczty elektronicznej: pneumatyka@univer-sal.pl

 

Numer telefonu: 0048 33 8105354, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług,  z którego korzysta Klient).

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie ( umowy zawierane na odległość), a także dokonywania za pośrednictwem Sklepu rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie Spółki.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć:

 

    1) Spółka  -  Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna  z siedzibą w   Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 158, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087111 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 547-17-42-637, numer Regon: 070810026.

    2) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę  działający pod adresem www.universal-pneumatic.com;

    3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu;

 

    4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

    5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Spółka skompletuje złożone zamówienie, powierzy je kurierowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar Klientowi za pośrednictwem kuriera;

 

    6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

    7) Salon firmowy - detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Spółkę , w którym sprzedawane są towary znajdujące się w ofercie Spółki z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej  158,

    8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia;

    9) Serwis – serwis www.universal-pneumatic.com administrowany przez Spółkę.

 

Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep , w tym do korzystania ze Sklepu, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

    1) połączenie z siecią Internet;

    2) posiadanie przeglądarki internetowej:  Internet Explorer, Google Chrome,  

        Mozilla Fire Fox

    3) czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

    4) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600;

 

 § 2 Rejestracja i logowanie

 

Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów lub rezerwacji bez rejestrowania się.

Klient może zarejestrować się w Sklepie (założyć Konto Klienta) w następujący sposób: http://www.universal-pneumatic.com/pl/login?back=my-account

W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień oraz rezerwacji złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rejestracji.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Spółkę wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

Warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane w dowolnym czasie wybranym przez Klienta siedem dni w tygodniu.

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne, oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie.

W celu złożenia zamówienia, Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.universal-pneumatic.com, kompletuje zamówienie, wybiera miejsce dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „+ Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną i symbolem  jeśli towar jest oferowany w różnych wersjach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, wybiera miejsce dostarczenia towaru. Po wybraniu opcji „Zakup online”, Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

W formularzu zamówienia Klient wskazuje:

    1) imię i nazwisko oraz adres,

    2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

    3) adres, na który ma zostać dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma zostać dostarczony na inny adres niż adres zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, inny adres niż adres siedziby lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta niebędącego Konsumentem.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, po naciśnięciu na przycisk „Przejdź dalej”.

 W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu.

 Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce  oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana przez Spółkę wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Spółka przed zawarciem umowy udziela kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących towaru. Spółka obowiązana jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą towaru. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, Spółka zobowiązana jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

 

 

Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości.

W takim przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Spółka zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient , chyba że Klient  zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez naciśnięcie na link „Anuluj zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu po wybraniu przez Klienta pola „Kupuję i płacę” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od Spółki  wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania zamówienia.

§ 4 Ceny towarów

 

Ceny towarów podane pod adresem Sklepu www.universal-pneumatic.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostarczenia, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zakupionego towaru są każdorazowo podawane po skompletowaniu zamówienia w „Koszyku,” na stronie Sklepu, po naciśnięciu na przycisk „Przejdź dalej,” i uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty ich dostarczenia.

Aktualne ceny towarów, informacje dotyczące ich głównych cech oraz istotnych właściwości dostępne są pod adresem Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 

§ 5 Sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych towarów

Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru:

    1) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

    2) płatność elektroniczną przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - możliwa jest przelewem na  rachunek Spółki: 23249000050000450064124918 ALIOR BANK S.A. Oddział Banku w Bielsku-Białej ul. Pl. Wolności 9.

 

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionych towarów

 

 W przypadku, gdy towar zamówiony w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu ma zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

Jeśli towar zamówiony w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej Cargo Partner/ DPD/ Fedex.

Zamówione towary są dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

1) Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 1000 zł,

2) Spółka  – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 1000,01 zł.

 

W przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą

 

    1) Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 500 €;

    2) Spółka  – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 500,01 €.

 

Realizacja złożonego zamówienia, w przypadku gdy towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki kurierowi, a następne 2 dni robocze na dostarczenie przesyłki przez kuriera. Jednakże termin ten w przypadku płatności z góry liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Spółki.  

 Zamówiony towar, który ma być dostarczony poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie skompletowany przez Spółkę  i przekazany kurierowi w celu dostarczenia go na adres wskazany przez Klienta. Do czasu realizacji zamówienia, czyli do czasu dostarczenia zamówionego towaru, należy doliczyć czas, w którym firma kurierska powinna dostarczyć towar na adres wskazany przez Klienta. Różni się on w zależności od wybranego przez Klienta kraju doręczenia.

Spółka przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznej nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

Zamówione towary są dostarczane wraz z wystawioną przez Spółkę fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

  

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie  14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik . W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: pneumatyka@univer-sal.pl z dopiskiem „Zwrot”.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone także przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr  2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim spółka przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Spółka  zaproponuje, że towar odbierze sama.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Spółki w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient.

Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Spółka  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Jeżeli Spółka nie zaproponuje, że sama odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż wskazany przez Spółkę  przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji

Spółka jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Spółka  ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w siedzibie Spółki w godzinach jej otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: pneumatyka@univer-sal.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

Zgłoszenie reklamacji musi zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy  dostarczyć Spółce  reklamowany towar oraz dowód jego zakupu.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Spółki dostarczyć wadliwy towar do siedziby Spółki.

 

Spółka rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Szczegółowe uprawnienia Klientów tytułu wad towaru regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, można składać:

 

    1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pneumatyka@univer-sal.pl

    2) pod numerem telefonu 33 810 53 54 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli jest on inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę . Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

§ 9 Usługa Newsletter

 

Klient ma możliwość zamówienia usługi Newsletter udostępnianej przez Spółkę Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili usługę Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Spółki, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Spółke. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

§ 10 Pozostałe prawa i obowiązki

 

    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania rejestracji albo każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

    1) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,

    2) korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

    3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

    4) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

    5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

    6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Klient może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pneumatyka@univer-sal.pl. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta) może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta wysyłając, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pneumatyka@univer-sal.pl wiadomość zawierającą prośbę o usunięcie Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), który został podany podczas rejestracji w Sklepie.

Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 

    1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

    2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

    3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

    4) przesyłanie przez Klienta lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

Spółka będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub rezerwacji albo podczas rejestracji, w przypadku gdy Klient założył Konto Klienta.

Jeśli Klient dokonał rejestracji w Sklepie (założył konto Klienta), wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności

 

    Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez Spółkę która jest administratorem danych osobowych.

    Warunkiem dokonania rejestracji, złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci newslettera.

    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się ze Spółką  na adres: Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna, ul. Żywiecka 158, 43-300 Bielsko-Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pneumatyka@univer-sal.pl

 

Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Spółka w sposób wskazany wyżej.

 Spółka  jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.

 

 § 12 Postanowienia końcowe

 

 Umowy zawierane są w języku polskim.

 Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.universal-pneumatic.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 Spółka  honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.universal-pneumatic.com oraz w siedzibie Spółki. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu www.universal-pneumatic.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.universal-pneumatic.com przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie (założyli Konto Klienta) zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie oświadczy on o wypowiedzeniu umowy w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia i rezerwacje złożone przed datą tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia lub rezerwacji przez Klienta.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.05.2015 i dotyczy wszystkich zamówień i rezerwacji złożonych od tego dnia.

Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zawartej z Konsumentem

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna, ul. Żywiecka 158, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): www.universal-pneumatic.com numer telefonu do Spółki: 33 8105 354, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pneumatyka@univer-sal.pl lub  pocztą na adres:  Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna, ul. Żywiecka 158, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

  1. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna ul. Żywiecka 158, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zawartej z Konsumentem

 

Adresat: Univer-Sal M.Viola i Spółka Spółka Jawna ul. Żywiecka 158, 43-300 Bielsko-Biała,

e-mail: pneumatyka@univer-sal.pl

niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów :

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data zawarcia umowy ……………………………..

Data odbioru umowy                                                                   

     

Imię  i nazwisko konsumenta(-ów)

                                                                                                  

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(ów)                                                                                                                                                                                       

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.